คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 

 zoomHorse

 

 

 

 

 

คู่มือ

 

การนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่

Handbook of Import-Export Livestock Goods for Officer

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

 

 

โดย

 

อนุรักษ์ ม่วงทิม

สุปรียา พรมศิลา

 

 

 

 

  

เลขทะเบียนวิชาการเลขที่
สถานที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

๖๓(๒)-๐๑๒๐-๐๐๙
ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี
ปี พ.ศ.2560-2562 การเผยแพร่

การเผยแพร่ เว็บไซต์  กองสารวัตรและกักกัน
http://aqi.dld.go.th

 

  

icon paper2 ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ : คู่มือการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่