ด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมหน่วยงานในพื้นที่ฝัง!ของกลางเนื้อสุกรลักลอบ กว่า 30 ตัน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

kickOff

ด่านกักกันสัตว์สงขลาร่วมหน่วยงานในพื้นที่ฝัง!ของกลางเนื้อสุกรลักลอบ กว่า 30 ตัน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 

ด่านกักกันสัตว์สงขลาฝังทำลายซากสุกรของกลางจากด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ซึ่งเป็นการทำลายของกลางตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีการจับกุมดำเนินคดีลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา กรมปศุสัตว์ ซึ่งซากสุกรดังกล่าว ถูกยึดอายัดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2566 โดยจับกุมผู้ต้องหา พร้อมขอ งกลาง เนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบจำนวน 30,000 กิโลกรัม ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิล บริเวณลานขนถ่ายสินค้า


ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

 ภาพกิจกรรม