กสก.ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานปราบปราม การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และมาตรการเฝ้าระวังโรคฯ ตามแนวชายแดน
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

S1 203268107

กองสารวัตรฯ ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก และมาตรการเฝ้าระวังโรคฯ ตามแนวชายแดน

วันที่ 7 มีนาคม 2566

     นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นประธานในที่การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสัตว์-ซากสัตว์และมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน โดยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติโครงการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์เข้าสู่ประเทศไทย โดยปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วย AQI Coordinator (Animal Quarantine Inspector Co-ordination) ซึ่งมีกองสารวัตรฯ เป็นประธานในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่มีการจัดตั้งหน่วยสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ เพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ (DLD Cyber Unit: DCU)
ปัจจุบันมีการปรับแนวทางการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมแผนการปฏิบัติงานป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน และความเข้มงวดการดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกบริเวณชายแดน