สารวัตรบีเกิ้ลโชว์ผลงานสุดเจ๋ง..ตรวจจับไส้กรอกเนื้อกวาง ก็ไม่รอดจมูกบีเกิ๊ล!!!
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

beagle pic01

 

สารวัตรบีเกิ้ลโชว์ผลงานสุดเจ๋ง..ตรวจจับไส้กรอกเนื้อกวาง ก็ไม่รอดจมูกบีเกิ๊ล!!!

วันที่ 14 มีนาคม 2566

   ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ร่วมกับชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ชุดเฉพาะกิจ) ปฏิบัติงานตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever (ASF) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ตรวจสอบเที่ยวบินต้นทางจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตรวจไส้กรอกเนื้อกวาง 4 แท่ง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 500 บาท จึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อขออนุมัตินำทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม