กรมปศุสัตว์สั่งคุมเข้มการลักลอบเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ จากประเทศเมียนมาร์

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

  picActivity01

“กรมปศุสัตว์สั่งคุมเข้มการลักลอบเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ จากประเทศเมียนมาร์”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะจากประเทศเมียนมา โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต ๕, ๖, ๗ และ ๘ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์เชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดระนอง และปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมา ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน พร้อมด้วยหน้ากลุ่มด่านที่ ๕, ๖, ๗, ๘ และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเมียนมา เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการชะลอการนำเข้าโค กระบือ แพะ แกะจากประเทศเมียนมา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปี สกิน และโรค PPR เป็นต้น ที่อาจเข้ามากับสัตว์ลักลอบซึ่งจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทย
ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

 

 

 ภาพกิจกรรม