“เกษตรฯ 99 วันทำได้จริง” นำเสนอผลงานตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

643902

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมงาน “เกษตรฯ 99 วันทำได้จริง” นำเสนอผลงานตามนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน
----------------------------------------------------------
วันที่ 21 ธันวาคม 2566

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ร่วมงานแถลงข่าว “เกษตรฯ 99 วันทำได้จริง” พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยภายในงานมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายไชยา พรมหา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน "เกษตรฯ 99 วัน ทำได้จริง" ประกอบด้วยผลงานดังต่อไปนี้
- การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
- การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
โดยกรมปศุสัตว์
- การแก้ไขปัญหากฎหมายด้านการประมง
โดยกรมประมง และผลงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน นอกจากนี้ ในงานได้มีส่วนจัดแสดงผลงาน ซึ่งเป็นนิทรรศการผลงานจากกรมต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่และนำผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อสื่อมวลชน ส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) เกษตรกรได้รับการสนับสนุน โค-กระบือ จำนวน 2,120 ราย รวมโค-กระบือ จำนวน 2,368 ตัว และนโยบายปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ 2,437 แห่ง ซึ่งกองสารวัตรและกักกันได้นำเสนอผลงานปฏิบัติการยุทธการรปราบปรามสินค้าเกษตรปิดกฎหมาย หลักเกณฑ์การดำเนินการฝังทำลายซากสัตว์ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกิจการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในนามของกรมปศุสัตว์

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม