ชี้แจงแนวทางการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ครั้งที่ 4/66
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

meetingIMG2 0754

กองสารวัตรและกักกัน ประชุมชี้แจงแนวทางการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ครั้งที่ 4/66

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ครั้งที่ 4/66 เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี