กองสารวัตรและกักกัน เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการส่งออกโคไปประเทศจีน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

picmeetingCowChina2567

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าการส่งออกโคไปประเทศจีน โดยมีที่นายกิติรัตน์ ณ ระนอง ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้แทนกรมปศุสัตว์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมฯ มีการรายงานความก้าวหน้าการส่งออกโคไปจีน และหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดแนวทางการส่งออกโคเนื้อ พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ นโยบายโคเนื้อเพื่อการส่งออกได้ และหารือเรื่องโรงงานผลิตวัคซีน ณ เรือนธารกำนัล บ้านพิษณุโลก

ภาพข่าว