ประชุมติดตามความคืบหน้าการขยายผลการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมาย
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

meetingactDLD2567

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "ติดตามความคืบหน้าการขยายผลการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมาย"

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2567

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "ติดตามความคืบหน้าการขยายผลการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมาย" โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลักลอบการนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์  ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ภาพข่าว