แนวทางการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

picIMG 4131

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีการดำเนินงานร่วมกับกรมศุลกากรในการขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า-ออกเเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ และกำหนดสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (Permission Goods) ที่กรมปศุสัตว์ประสงค์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร

ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)ภาพข่าว