สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทย
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

beagle pic01

สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทย

วันที่ 13 กันยายน 2566

ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น ชุดที่ 2 (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบเที่ยวบินต้นทางจากประเทศเมียนมาร์ พบสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กุนเชียง จำนวน 1 แพค
น้ำหนัก 0.7 กิโลกรัม
มูลค่าประมาณ 250 บาท
2. ชิ้นส่วนหมู จำนวน 5 กล่อง
น้ำหนัก 4 กิโลกรัม
มูลค่าประมาณ 1,500 บาท
3. เนื้อแกะสด จำนวน 18 แพค
น้ำหนัก 11 กิโลกรัม
มูลค่าประมาณ 9,000 บาท
4. เนื้อวัวสด จำนวน 76 แพค
น้ำหนัก 22 กิโลกรัม
มูลค่าประมาณ 7,600 บาท
ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงได้ดำเนินการยึดอายัดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อรออนุมัติเพื่อนำทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง