กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงถวายความจงรักภักดี
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

gallery01pic

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-461991792390
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79251

ภาพกิจกรรม