พิธีปิดหลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่นที่ 15”
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

1DJI 20240307081645 0006 D

พิธีปิดหลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่นที่ 15”
กองสารวัตรและกักกัน จัดพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่นที่ 15” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ร่วมพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่นที่ 15” โดยมีนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 และรองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 และปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีอำนาจเป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยหลักสูตรการอบรมมีความพิเศษ ในส่วนเนื้อหาวิชาการ กิจกรรม และเทคนิควิธีการอบรม ด้วยความมุ่งหวังของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานในการควบคุม ป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งในบางครั้ง อาจต้องประสบเหตุการณ์เฉพาะหน้า ต้องใช้ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ดังนั้น ประสบการณ์ที่บุคลากรที่รับการฝึกอบรมได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง อันจะปลูกฝังให้บุคลากร เป็นผู้มีความอดทน กล้าหาญ รู้รักสามัคคี มีภาวะผู้นำ รู้จักการให้อภัย เสียสละ และกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง ณ กรมรบพิเศษที่ 2 ค่าย A03 จังหวัดลพบุรี กองสารวัตรและกักกัน #ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจทำให้ไว้ทำได้จริงภาพกิจกรรม