โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่น 15"
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

galleryVet2567

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่น 15"

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ รุ่น 15" โดยมีพันเอกโสฬส รัตนผ่องใส ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 และพันเอกนิมิต วีระพงษ์ รอง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 2 ให้การตอนรับคณะผู้เข้าอบรม การฝึกอบรมฯ จัดขึ้นโดยกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2558 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในภารกิจควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ การนำเข้า นำออก และนำผ่านราชอาณาจักร เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์ และเพื่อฝึกทักษะ การทำงานร่วมกัน นำไปสู่การสร้างเครือข่าย และประสานงานระหว่างองค์กร ณ กรมรบพิเศษที่ 2 กองพลพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างความสามัคคี และฝึกความอดทน