ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

announce DLD2566

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องกำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ........

         โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด อาศัยอำนาจตามบทนิยามคำว่า "ซากสัตว์" ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ไปบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้เพิ่มต่อไปนี้ เป็นข้อ 3 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
          "ทั้งนี้ อาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์ด้วยวิธีการตามาตรการที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH) หรือตามที่กรมปศุสัตว์ประกาศกำหนด และให้
รวมถึงซากสัตว์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (Hermectically sealed container) ที่มีค่าเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกรทำลายเชื้อโรค (FO) เท่ากับ 3 หรือมากกว่า ให้ได้รับการยกเล้นการขออนุญาตนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรจากกรมปศุสัตว์"

icon 4 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประชาพิจารณ์