ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ร่วมกับด่านตรวจประมงอุบลราชธานีดำเนินการทำลายซากสัตว์ลักลอบนำเข้า
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

844642

วันที่ 9 เมษายน 2567
ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ร่วมกับด่านตรวจประมงอุบลราชธานีดำเนินการทำลายซากสัตว์ของกลางจากการตรวจยึด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม -7 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ซากสัตว์ที่ตรวจยึดได้จากบริเวณทางขึ้นหาดหินร้อยไร่ บ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่

 •  ซากสุกรชำแหละ น้ำหนัก 500 กิโลกรัม

2. ซากสัตว์ที่ตรวจยึดได้จากจุดตรวจ บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังฟวัดอุบลราชธานี ได้แก่

   • ซากสุกรชำแหละ จำนวน 2 กิโลกรัม
   • แหนมสุกร จำนวน 40 ห่อ
   • กุนเชียงสุกร จำนวน 2 กิโลกรัม\
   • หนังกระบือตากแห้ง จำนวน 10.8 กิโลกรัม
   • ซากโคชำแหละ จำนวน 6 กิโลกรัม
   • ซากไก่ชำแหละ จำนวน 14.5 กิโลกรัม
   •  ไข่เป็ด จำนวน 70 ฟอง

เนื่องจากซากสัตว์ดังกล่าว เป็นซากสัตว์ที่ไม่มีเอกสารการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่มีเอกสารหลักฐานรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคระบาด ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการบริโภค จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 (4) และมาตรา 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2558 ประกอบกับประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2563 และระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ขอกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาดซึ่งถูกอายัด หรือยึดอายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งนได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง