ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย 'การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย'
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

news acweb

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุัสตว์ พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เรื่อง 'การป้องกันและปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย' โดยพันเอกรวิรักษ์ สัตตบุศย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส อาทิ ประมงจังหวัดนราธิวาส ด่านตรวจประมงนราธิวาส หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ด่านตรวจพืชสุไหงโก-ลก ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ เป็นต้น

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพกิจกรรม