ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สุขสันต์วันสงกรานต์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

songkanday DJI 20240419144347 0316 D

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567
กองสารวัตรและกักกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อขอขมา และขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ร่วมกิจกรรม 
ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรมทําบุญตักบาตร

กิจกรรมรดน้ํา ดําหัว ผู้ใหญ่