ประชุมกำหนดหัวข้อการประชุมด่านกักกันสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

1DJI 20240507094924 0413 D
กองสารวัตรและกักกัน ประชุมกำหนดหัวข้อการประชุมด่านกักกันสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรกองสารวัตรและกักกัน เป็นประธาน ในการประชุม กำหนดหัวข้อการประชุมด่านกักกันสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสารวัตร ฝ่ายภายในประเทศและชายแดน ฝ่ายระหว่างประเทศ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานการจัดประชุมด่านกักกันสัตว์และกำหนดหัวข้อการประชุมด่านกักกันสัตว์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพข่าว : กองสารวัตรและกักกัน