ชุดดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าโคมีชีวิต

gallery239280 0

เมื่อวันที่ 28-31 พ.ค.67
ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหา อุปสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าโคมีชีวิตในพื้นที่ตังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคปากและเท้าเปื่อยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ได้มอบอาหารและสิ่งของสาธารณูปโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 ภาพกิจกรรม