กสก. ร่วมกิจกรรม Kick Off กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

kickOffRabi

 

วันที่พุธ 21 ธันวาคม 2565

ผอ.กองสารวัตรและกักกันเข้าร่วมกิจกรรม การผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันเข้าร่วมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                  โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการส่งความสุขให้ประชาชน และเจ้าของ สัตว์เลี้ยง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 จึงมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ภายใต้การนำของนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 - 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง มีการจัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ ภายในปี พ.ศ. 2568 การจัดกิจกรรมเป็นการดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดและมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom และ Facebook ไปพร้อมกันทั้งประเทศ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ การให้บริการผ่าตัดทำหมันไปพร้อมกันทุกจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีเป้าหมายรวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว