ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี สกัด! รถขนโคไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

activity231May66

ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี สกัด! รถขนโคไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์
ในพื้นที่รับผิดชอบ พบรถสิบล้อบรรทุกโคมีชีวิตผ่านจุดตรวจ บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้าจังหวัดกรุงเทพฯ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จึงเข้าตรวจสอบพบว่า บรรทุกโคมีชีวิต จำนวน 20 ตัว จากอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปยังโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ พบว่า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาต (ไม่ตรวจผ่านด่านฯ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต) ถือเป็นความผิดตามมาตรา 35 บทกำหนดโทษมาตรา72 จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้กระทำผิดรับสารภาพและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี เป็นเงิน 2,500 บาท เพื่อนำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม