มาตราการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

afs control62

มาตราการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน
           ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระวหว่างประเทศรายงานว่าขณะนี้พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever:ASF) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกร โดยมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย และเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐฺกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูงหากเกิดการระบาดของโรคยากที่จะควบคุมกำจัดโรคให้หมดไปได้ อีกทั้งไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว สุกรที่ติดเชื้อแสดงอาการป่วยเกือบร้อยละ 100 มีอัตราการตายสูงร้อยละ 100 โรคอหิวาต์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรที่ป่วยโดยตรงจาการหายใจ หรือการกินรวมกัน หรือการโดนเห็บที่มีเชื้อกัด


           จากการระบาดของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ในภูมิภาค รวมถึงมีโอกาสการปนเปื้อนจากการติดมากับคนและอาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อนำเข้ามาบริโภค

          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานในสังกัดของท่านโดยเฉพาะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุกร รวมไปถึงอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบต่อไป

เอกสารหนังสือเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

width="50%">เรื่อง width="30%">ดาวโหลดเอกสาร ประกาศวันที่
1. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 20 พ.ย. 2561
2. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 20 พ.ย. 2561
3. ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  20 พ.ย. 2561
4. ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561 เอกสารเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและเนื้อสัตว์แช่แข็งตามแนวชายแดน  28 พ.ย. 2561
5. กองสารวัตรและกักกัน เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกรและเนื้อสัตว์แช่แข็งตามแนวชายแดน เอกสารคำสั่ง การเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรฯ  14 ม.ค. 2562

 


 

 

  

 

 african swine fever