ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐ โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk ) ”

gallery01

       กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการ ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กองฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และ ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า e-Movement โดยปัจจุบันมีใช้การใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปีพ.ศ. 2557ได้มีการพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า E-Privilege Permit ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์แบบพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติและเป็นตามเงื่อนไข สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดราชการ และระบบงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ จนทำให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน ได้รับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (พ.ศ. 2557)
      ปี 2561-2562 นี้ กองสารวัตรและกักกัน ได้พัฒนาต่อยอดระบบงานตามนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยจะพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเรียกว่า“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

วีดีโอสาธิตการใช้ ตู้ตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

 

 วีดีโอสาธิต การเปิดเครื่องตรวจสัตว์ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

 วีดีโอสาธิต การเปลี่ยนกระดาษตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

วีดีโอสาธิต การปิดเครื่องตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ