ประชุมหารือการผลักดันกฎหมายด้านปศุสัตว์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

  MeetingActDLD66

ประชุมหารือการผลักดันกฎหมายด้านปศุสัตว์


               นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับพันตํารวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เพื่อหารือการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ เช่น วัวชน ไก่ชน ปลากัด และแข่งม้า ให้เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขัน การจัดแสดง และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการใช้สัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่สอดคล้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี การแข่งขันสัตว์ และส่งเสริมให้เป็นอาชีพสุจริต และนำรายได้สู่ชุมชน โดยอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องมีกฎหมายรับรอง คำนึงถึงหลักการคุ้มครองดูแลสวัสดิกาพของสัตว์ และกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ 

 

ภาพกิจกรรม