ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันร่วมกิจกรรม ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

IMG2 0754 2 1

วันที่ 24 มีนาคม 2566

นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันร่วมกิจกรรม ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในด้านการดูแลและช่วยเหลือสัตว์ของเกษตรกรให้มีสุขภาพแข็งแรง เลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ลดผลกระทบปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และส่งเสริมพัฒนาสุขภาพสัตว์ในโรคอุบัติใหม่ และโรคที่สำคัญในพื้นที่
รวมถึงมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ ผู้บริโภค และประชาชน โดยกรมปศุสัตว์มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการผลิตสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์เป็นสำคัญ


ภาพกิจกรรม