แบบ B2G ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร

B2G2566

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบคำขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ผ่าน ออกนอกราชอาณาจักร (ร.1/1) แบบ B2G ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบคำขออนุญาตดังกล่าวแบบ B2G สามารถติดต่อขอโครงสร้างข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-Movement ของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน โทร 02 501 3473 ต่อ 106 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.