Shut down e move2565

ประกาศ กองสารวัตรและกักกัน ฉบับที่ 2/ 2565
เรื่อง ปิดระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)ชั่วคราว 
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.