แนวทางการปฏิบัติการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

bannerExportCow

    เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย กองสารวัตรและกักกัน ขอเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานการส่งโคมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
1. ประเทศเพื่อนบ้าน
    ประเทศเพื่อนบ้าน หมายถึง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหพันธนรัฐมาเลเซีย