แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2566
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1
แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566
iconmenu รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2566
 

icon peple  รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กองสารวัตรและกักกัน


iconmenu  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

icon peple  แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองสารวัตรและกักกัน

icon peple  รายงานโครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP 1/2566)