แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1
แผนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566


  

 

 แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1