แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2/2566
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

planIDP AQI
แผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2/2566  

iconmenu

 รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 2/2566 

icon peple  อบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของด่านกักกันสัตว์ (English for work at animal quarantine station)

icon peple  อบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

icon peple  อบรมหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning ของ TDGA หัวข้อพระราชบัญญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government act.)


iconmenu

 รายผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2566 ประกอบด้วย

icon peple  รายงานผลการอบรมการนำข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

icon peple  รายงานผลการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานของด่านกักกันสัตว์

icon peple  รายงานผลการอบรมหลักสูตรผ่านระบบ e-Learning ของ TDGA รอบ 2/2566

 reportpaper01

reportpaper 2 2566