แผนพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

planIDP AQI
แผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2567

iconmenu

 1. รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2567 

 icon peple  การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

iconmenu

 2. รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร กองสารวัตรและกักกัน รอบที่ 1/2567 

icon peple  การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ


iconmenu

 หลักฐานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (แบบฟอร์ม IDP 1 - 3)