ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

announce work1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1. นางสาวกรรฐิมา ตรุษเพ็ชร์

2. นางสาวศิริลักษณ์ คำพร

3. นางสาวสุวลี บุญพิมพ์

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อดังกล่าว เข้าสอบในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ณ.กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี