ประกาศผลรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ประกาศผลรายชื่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ชื่อ นางสาวศิริลักษณ์ คำพร  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเอกสารแนบ