ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ปี 2567
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ปี 2567

iconmenuประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ปี 2567
 


 

 1.ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์    

iconmenu ดาวน์โหลดเอกสาร

 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์      iconmenu ดาวน์โหลดเอกสาร