รับสมัครงานกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์