ประกาศ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค สำหรับยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์