ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2565
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

 ลำดับ  รายการงบประมาณ
 1.  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอมโมเนียม คลอไรด์ และฟอร์มอลดีไฮด์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  จำนวน  24,000  ขวด
 2.  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแอมโมเนียม คลอไรด์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  จำนวน 15,000 ขวด
 3.  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ เอทธานอล อีเทอร์และอัลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  จำนวน 30,000 ขวด
4.

 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ เอทธานอล และอีเทอร์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 15,000 ขวด

5.  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโพแทสเซียม ขนาดบรรจุถัง 5 กิโลกรัม จำนวน 3,000 ถัง
6.   ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ไกลออกซอลและฟอร์มัลดีไฮด์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  จำนวน 12,000 ขวด
7.   น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 35,000 แกลลอน
8.  ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 15,000 ขวด

 

ประกาศเลขที่ e-4/2563  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563  ผลประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

 

 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน