emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

   

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม 
 1.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
 3.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
 4.  ด่านกักกันสัตว์   พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 5.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 6.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 7.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104


อ่านเพิ่มเติม: แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลดำเนินการ
 1.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 2.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 3.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 4.  ด่านกักกันสัตว์   พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 5.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 6.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 7.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104


อ่านเพิ่มเติม: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

 ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

 ลำดับ  รายการการประกวด
 1. ประกาศ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
   

 

 

 ข้อมูลจาก : ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา

 

 

 

 งบประมาณด่านฯ ปี 2562

 ลำดับ  รายการงบประมาณ
 1.  งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) ปีงประมาณ 2562 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
 2.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 3.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4.  งบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.  งบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6.  งบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี)โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
7.  งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 (ทั้งปี)โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน

 

 ข้อมูลจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน