ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลดำเนินการ
 1.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 2.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 3.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 4.  ด่านกักกันสัตว์   พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 5.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 6.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 7.  ด่านกักกันสัตว์  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  - งบเฝ้าระวัง
  - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1)
 ต.ค.63 - ก.ย.64

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104