ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลดำเนินการ
 1.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.64 - 31 มีนาคม 65

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4


รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินของกองสารวัตรและกักกัน, ด่านกักกันสัตว์ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย รวมทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2565


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104