ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ  ผลดำเนินการ
 1.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ต.ค.65 - 31 มีนาคม 66

 ดำเนินการแล้วเสร็จไตรมาส 1-3
 คงเหลือไตรมาส 4

 

icon 4

รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินของกองสารวัตรและกักกัน, ด่านกักกันสัตว์ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย รวมทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2566

icon 4

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104