การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน กองสารวัตรและกักกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน กองสารวัตรและกักกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

  1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
  2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
  3. แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง

 

 


 

 

 

 

ข้อมูลเผยแพร่ : กระบวนงาน/โครงการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์