คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)ของกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 

 

 

 

 

 

.