แผนการเบิกจ่ายงบประจำปี
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายด่านกักกันสัตว์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ลำดับ  แผนงาน  กิจกรรม 
 1 แผนปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายด่านกักกันสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
กิจกรรมรอง รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2 แผนการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายด่านกักกันสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

กิจกรรมรอง ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

 3 แผนการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายด่านกักกันสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

กิจกรรมรอง ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

 4 แผนการปฏิบัติราชการ ระดับกิจกรรมรอง จำแนกเป็นรายด่านกักกันสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

กิจกรรมรอง เพิ่มศักยภาพการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ กองสารวัตรและกักกัน

OITSlide1

OITSlide2