แผนจัดสรรงบประมาณปี 2566

 icon peple แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  icon peple ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

   

 ลำดับ  หน่วยงาน  แผนงาน  ผลผลิต  กิจกรรม 
 1.  กองสารวัตรและกักกัน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
 2.  ด่านกักกันสัตว์ 59 ด่าน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
 3.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กสก.)
 4.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสารวัตรและกักกัน 
 5.  กองสารวัตรและกักกัน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด่านกักกันสัตว์)

 

icon 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104