ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) (รอบที่ 2/2566)

 

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2/2566)

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ของกองสารวัตรและกักกัน2. ผอ. กสก ประชุม Zoom Meeting ในการดำเนินการสื่อสารชี้แจง สร้างกระบวนการรับรู้ และเสริมสร้างความเข้าในเนื้อหาสาระสำคัญ ความมุ่งหม่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ และ นโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทราบ

3. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการ Action Plan ของด่านกักกันสัตว์

4. ตารางสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมสัตว์ระดับพื้นที่

5.ให้การสนับสนุน

6.รายงานผลสำเร็จการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

 dld