ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) (รอบที่ 1/2567)
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

1. การสร้างกระบวนการรับรู้ DLD-Co-ordinator

downdiskสั่งคณะกรรมการ DLD-C กองสารวัตรและกักกัน

downdiskสไลด์พรีเซนประชุมชี้แจง

downdiskหลักฐานการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดบทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน


2. แผนการปฏิบัติการ DLD-C 2567

downdiskแผนการปฏิบัติการ DLD-C 2567

3. การให้การสนับสนุน

downdiskการให้การสนับสนุนในระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

downdiskรายงานผลการดำเนินการตามแผนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

 

 

..