กิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

activity anty corruption

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

          นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายสัตวแพทย์สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​เป็นประธานการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2566 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ลานหน้าเสาธงกรมปศุสัตว์

ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น.
        ซึ่งมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเคารพธงชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม