bannerMeeting66

กองสารวัตรฯ กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือสถานการณ์ราคาสุกร

วันที่ 8 มีนาคม 2566


           นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันและผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์ราคาสุกรกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุม ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยปัญหาหลัก คือ ความต้องการในการบริโภคลดลง ต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ปัญหาเรื่องราคา เนื่องจากการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน และคาดการณ์ว่า ราคาสุกรจะลดลงในอนาคต จากการเริ่มกลับมาเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยง


โดยกรมปศุสัตว์ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการของกรมการค้าภายใน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงเลี้ยงสุกรในเรื่องราคา รวมไปถึงให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการปราบปรามการค้าเนื้อสุกรเถื่อน ณ ห้องประชุม 20610
กรมการค้าภายใน กรุงเทพมหานคร